Bestyrelsens arbejde

Det laver bestyrelsen

Bestyrelsen for AquaDjurs A/S består af 4 kunderepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter samt 10 der er udpeget af de to ejerkommuner.

Ved årsskiftet efter næste kommunalvalg i 2025, bliver bestyrelsen reduceret til 12 personer, så der er 2 kunderepræsentanter, 4 valgt af medarbejderne og 6 udpeget af ejerkommunerne.

Se hvem, der sidder i den nuværende bestyrelse

Bestyrelsens væsentligste opgave er at holde øje med direktionens arbejde og selskabets økonomi. En af de vigtigste dagsordner i AquaDjurs er en ny rensestruktur på Djursland med et anlægsbudget på 350 mio. kroner. I løbet af de kommende år skal der nedlægges ni renseanlæg, og al spildevand fra Syddjurs Kommune skal ledes til rensning på Fornæs Renseanlæg nord for Grenaa.

Andre emner, som vil komme til at fylde på bestyrelsesmøderne, er klimatilpasning, grøn omstilling, beskyttelse af vandmiljøet, udvidelse af Fornæs Renseanlæg samt udvikling af vandforsyningen i den vestlige del af de to ejerkommuner. 

Som bestyrelsesmedlem får du indflydelse på selskabets planer for fremtiden. Du får indsigt i alt fra drikkevand, spildevand og miljø til politiske processer, økonomi og strategisk arbejde. Bestyrelsen har stor indflydelse på, hvordan investeringerne i vandmiljø og klimatilpasning på Djursland skal prioriteres, og hvordan driften kan optimeres.

Du kan læse det seneste bestyrelsesreferat.

Pligter og ansvar og rettigheder
AquaDjurs er underlagt selskabsloven, som du kan finde her. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1168
Du har som kunderepræsentant samme ansvar, rettigheder og pligter som øvrige bestyrelsesmedlemmer jf. Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber §3, stk. 2 – se her https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/772

Alle skal varetage selskabets interesser. Ingen må varetage personlige interesser eller tilgodese leverandørers, kunders, kreditorers eller debitorers særinteresser i bestyrelsesarbejdet.

Alle bestyrelsesmedlemmer har desuden tavshedspligt samt strafferetligt og erstatningsretligt ansvar. Du kan altså som bestyrelsesmedlem blive holdt personligt erstatningsansvarlig for tab, som bestyrelsens handlinger eller undladelser påfører AquaDjurs eller andre, hvis bestyrelsen ikke varetager sine opgaver forsvarligt. AquaDjurs har dog tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.

Ethvert bestyrelsesmedlem har adgang til internt materiale, kan indkalde til møde, har stemmeret og ret til at få sin mening ført til referat.

Bestyrelsen vedtager i øvrigt en forretningsorden i begyndelsen af bestyrelsesperioden.

Arbejdets omfang og honorar
Bestyrelsesarbejdet består normalt af 5-6 årlige møder på i gennemsnit 3 timer. Derudover skal bestyrelsesmedlemmerne forvente at bruge en del tid på at forberede sig til møderne.

Kunderepræsentanten honoreres på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer.